Regulamin sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem internetowym: www.magdaroslinna.pl („Sklep internetowy”, „Sklep”) jest Jogurty Magda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szaflarach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665193, kapitał zakładowy 54.643,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7352872021, REGON: 36671749 („Jogurty Magda”, „Sprzedawca”).
1.2. Niniejszy Regulamin stosuje się w ramach wszelkich obecnych i przyszłych stosunków prawnych wynikających z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a osobami i podmiotami nabywającymi Produkty w ramach Sklepu internetowego, w tym również będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
1.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady rejestracji w Sklepie internetowym, warunki składania zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny, uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od Transakcji, zasady rozpatrywania i składania reklamacji.
1.4. Kupujący zobowiązany jest dokładnie i uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia na Produkty lub najpóźniej przed uzgodnieniem istotnych warunków transakcji.
1.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga zaakceptowania bez zastrzeżeń treści niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dalszych warunków, procedur, instrukcji i wytycznych, w tym Polityki Prywatności określającej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (dostępna na Stronie internetowej pod adresem www.esklep.magdaroslinna.pl), stanowiących łącznie integralną część Umowy pomiędzy Stronami zgodnie z definicją zawartą w niniejszym Regulaminie. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia lub utworzenie Konta klienta oznaczać będzie potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy oraz akceptację wszystkich jej postanowień, a tym samym zawarcie ze Sprzedawcą wiążącej w świetle prawa Umowy.
1.6. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Regulamin nie znajduje zastosowania w zakresie w jakim Strony wyraźnie ustaliły inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej rozumianej jako wymienioną między Stronami korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod rygorem nieważności).
1.7. Materiały reklamowe i promocyjne Sprzedawcy mają wyłącznie znaczenie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
1.8. Niniejszy Regulamin może być okresowo aktualizowany. Sprzedawca na bieżąco będzie informować zarejestrowanych Kupujących o tych zmianach. Najnowsze brzmienie Regulaminu można znaleźć na Stronie internetowej pod adresem: www.esklep.magdaroslinna.pl.

2. DEFINICJE
2.1. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, określenia użyte w treści niniejszego Regulaminu będą posiadać następujące znaczenie:
„adres poczty elektronicznej” – oznaczenie adresu systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail);
„Asortyment” – zakres Produktów przeznaczonych do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, wskazany na Stronie internetowej Sprzedawcy;
„Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego;
„Formularz zamówienia” – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej, umożliwiający złożenie zamówienia przez Kupującego, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
„Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.);
„Konsument” – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego);
„Konto klienta” (lub „Konto”) – konto Kupującego założone na Stronie internetowej Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach i ich statusie;
„koszt dostawy” – łącznie koszty związane z dostarczeniem Produktów Kupującemu, obejmujące w szczególności koszty: załadunku Produktów, ich transportu, ubezpieczenia oraz inne podobne koszty związane z dostarczeniem Produktów Kupującemu;
„Koszyk” – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności liczby lub ilości Produktów;
„Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza Stronę internetową, zamierza nabyć lub nabywa Produkty od Sprzedawcy w ramach Umowy, za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy;
„Licencja” oznacza niewyłączną, nieprzenaszalną (w tym bez prawa do sublicencji) licencję udzielaną Kupującemu na korzystanie z praw własności intelektualnej Sprzedawcy wyłącznie w ramach korzystania ze Sklepu internetowego;
„Produkty” – Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym oraz będące przedmiotem Umowy między Sprzedawcą a Kupującym;
„Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego);
„Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
„Rejestracja” – założenie przez Kupującego w ramach Sklepu internetowego Konta klienta;
„Sklep internetowy” (lub „Sklep”) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej Sprzedawcy, umożliwiający kupowanie Produktów przez Internet, w ramach którego Sprzedawca zapewnia możliwość zawarcia Umowy;
„Sprzedawca” – Jogurty Magda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szaflarach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665193, kapitał zakładowy 54.643,00 zł w całości wpłacony, NIP: 735287021, REGON: 36671749;
„Siła wyższa” – niezależne od woli Strony zdarzenie uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego Strona nie mogła przewidzieć ani zapobiec, ani przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami Siły wyższej są w szczególności (pod warunkiem, że spełniają przesłanki określone w zdaniu poprzednim): (1) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, epidemie; (2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itd.; (3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; (4) strajki powszechne i lokauty lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje;
„Strona” – strona Umowy, tj. Sprzedawca lub Kupujący (łącznie jako „Strony”);
„Strona internetowa” – strona internetowa Sprzedawcy, prowadzona pod adresem: www.magdaroslinna.pl, w ramach której Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy;
„Transakcja” – w zależności od okoliczności: szczegółowa umowa sprzedaży, umowa dostawy lub inna podobna umowa, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego w oparciu o treść Umowy, w ramach której zasadniczym zobowiązaniem Sprzedawcy jest: przeniesienie na Kupującego własności i dostarczenie przez Sprzedawcę Kupującemu Produktów, zaś zasadniczym zobowiązaniem Kupującego jest zapłata ceny na rzecz Sprzedawcy.
„Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą określająca zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady rejestracji w Sklepie internetowym, warunki składania zamówień i zawierania Transakcji dotyczących zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę i dostępnych w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny, uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od Transakcji, jak również zasady rozpatrywania i składania reklamacji oraz inne szczegółowe warunki związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego, obejmująca Formularz zamówienia, niniejszy Regulamin, dalsze warunki, procedury, instrukcje i wytyczne, w tym Polityka Prywatności, jak również załączniki wskazane w treści ww. dokumentów oraz zgodne ustalenia dokonywane pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w dalszej korespondencji mailowej prowadzonej przez Strony (przy czym wskazane powyżej dokumenty uzupełniają się wzajemnie i wyjaśniają oraz są uznawane za jedną Umowę);
„Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, ze zm.);
„Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Transakcji.

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
3.1. Warunkiem przeglądania Strony internetowej oraz korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawcy, w tym przeglądania Asortymentu jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript. Sprzedawca nie gwarantuje poprawnego działania Sklepu internetowego we wszystkich dostępnych wersjach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych i obszarach geograficznych.
3.2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym Rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3.3. Usługi elektroniczne oferowane przez Sprzedawcę są świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet i w związku z tym podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z korzystaniem z tej sieci. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Strony internetowej oraz Sklepu internetowego spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej lub Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
3.4. W ramach korzystania ze Strony internetowej oraz Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Kupujący zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej lub Sklepu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony internetowej oraz Sklepu internetowego lub ich elementów technicznych. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Strony internetowej oraz Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
3.5. Przeglądanie Asortymentu nie wymaga założenia Konta klienta.
3.6. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych przez Kupującego w Sklepie internetowym, Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany przy zakładaniu Konta lub zawieraniu Umowy wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.
3.7. Ceny Produktów podane na Stronie internetowej określone są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Nie obejmują jednak kosztów załadunku Produktów, ich transportu, ubezpieczenia oraz innych podobnych kosztów związanych z dostawą Produktów Kupującemu („koszty dostawy”).
3.8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za zakupione Produkty oraz koszty dostawy. Kupujący jest informowany o wysokości końcowej (ostatecznej) kwoty do zapłaty na Stronie internetowej Sprzedawcy oraz w trakcie składania Zamówienia.
3.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie takiej zmiany ceny Produktów.
3.10. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na zasadach określonych w odrębnych dokumentach (regulaminach lub warunkach akcji promocyjnych i wyprzedaży).
3.11. Szczegółowe informacje na temat sposobów i kosztów dostawy Produktów oraz akceptowanych przez Sprzedawcę metod płatności są przedstawiane podczas składania Zamówienia przed zawarciem Transakcji.

4. REJESTRACJA
4.1. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia Kupującemu: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy, składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych, tworzenie listy zakupów, przeglądanie historii zamówień, używanie kodów rabatowych, jak również korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Kupującym.
4.2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia Konta klienta) wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez wprowadzenie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji.
4.3. Rejestracja w Sklepie internetowym oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne. Dokonanie Rejestracji oznacza zawarcie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Umowy.
4.4. Niepodanie informacji wymaganych w procesie Rejestracji uniemożliwia założenie Konta klienta i korzystanie z jego funkcjonalności przez Kupującego.
4.5. Kupujący oświadcza i zapewnia, że wszelkie informacje podane przez niego w związku z Rejestracją są pełne, aktualne oraz zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany okoliczności, zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, tak aby dostępne dane były pełne, aktualne oraz zgodne z prawdą przez cały okres obowiązywania Umowy.
4.6. Utworzone Konto klienta prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Kupujący może zrezygnować z Konta klienta w Sklepie internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. W celu złożenia dyspozycji usunięcia Konta klienta ze Sklepu internetowego można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo ze Sprzedawcą. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem danego Konta klienta.
4.7. Możliwe jest zablokowanie lub usunięcie Konta klienta przez Sprzedawcę w razie naruszenia przez Kupującego postanowień Umowy, w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, jak również z innych ważnych powodów, do których należą m.in.: naruszenie przez Kupującego przepisów prawa, praw (dóbr) osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.
4.8. O usunięciu lub zablokowaniu Konta klienta Kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
4.9. Usunięcie Konta klienta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie Umowy.
4.10. Rozwiązanie umowy nie wpływa na treść i sposób wykonania zawartych uprzednio Transakcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku zablokowania lub usunięcia Konta klienta, niezrealizowane Zamówienia złożone przez tego Kupującego mogą zostać anulowane przez Sprzedawcę, a jeżeli zapłata za Zamówienie została już dokonana, zostaje ona wówczas w całości zwrócona Kupującemu. Kupujący może złożyć reklamację w przedmiocie blokady Konta zgodnie z warunkami określonymi w pkt 15 Regulaminu.
4.11. W związku z Rejestracją, Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane za pomocą Konta klienta jak również za zapewnienie bezpieczeństwa haseł lub inne działania własne niezbędne do potwierdzenia tożsamości. Kupujący zobowiązuje się w szczególności do:
4.11.1. zachowania w poufności danych dostępowych do Konta klienta (nazwy użytkownika i hasła) oraz ich należytego zabezpieczenia;
4.11.2. nieudostępniania Konta klienta osobom trzecim;
4.11.3. niekorzystania z Konta klienta osoby trzeciej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione ze względu na nieprzestrzeganie przez Kupującego powyższych zobowiązań.

5. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
5.1. Zamówienia składane są wyłącznie poprzez wypełnienie dostępnego na stronie interaktywnego Formularza zamówienia udostępnianego w ramach Sklepu internetowego, drogą telefoniczną (przy użyciu wskazanego na Stronie internetowej numeru kontaktowego), drogą mailową (poprzez przesłanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany na Stronie internetowej). Zamówienia zostaną przekazane do realizacji tylko w przypadku podania przez Kupującego kompletnych danych niezbędnych do przyjęcia Zamówienia i realizacji Transakcji.
5.2. Kupujący w składanym Zamówieniu na Produkty powinien wskazać rodzaj i liczbę Produktów, sposób płatności, sposób, termin i miejsce dostawy Produktów oraz ewentualne uwagi dodatkowe. Sprzedawca może żądać uzupełnienia lub sprecyzowania treści Zamówienia złożonego przez Kupującego, Kupujący ponosi jednak wyłączne ryzyko pomyłek i błędów popełnionych przy składaniu Zamówienia na Produkty.
5.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia dla zakupów bez Rejestracji.
5.4. Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków telekomunikacji przypisanych Kupującemu lub znajdujących się pod jego kontrolą (w tym w szczególności wskazane przy zakładaniu Konta lub składaniu Zamówienia – m.in. numery telefoniczne oraz adresy poczty elektronicznej) uważa się za pochodzące od Kupującego i odnoszące skutek w ramach stosunków prawnych łączących Kupującego ze Sprzedawcą.
5.5. Zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego uważa się za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. O ile Zamówienie nie określa terminu ważności oferty, Zamówienie pozostaje w mocy przez okres 14 (słownie: czternastu) dni.
5.6. Transakcja dochodzi do skutku w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia złożonego przez Kupującego. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Transakcji.
5.7. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie w Dni robocze.
5.8. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień poczytuje się za nową ofertę.
5.9. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie od Kupującego w terminie ważności Zamówienia uważa się za odmowę przyjęcia Zamówienia.
5.10. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za Zamówienie z góry, Kupujący jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówione Produkty, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. W przypadku braku płatności za Zamówienie, do Kupującego wysyłana jest na jego adres poczty elektronicznej wiadomość dotycząca braku płatności i liczby dni pozostałych do opłacenia Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie (pięciu) 5 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji zostaje automatycznie anulowane, a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji (rozwiązanie Umowy z mocą wsteczną – skutkiem ex tunc).

6. DOSTAWA
6.1. Przy składaniu Zamówienia Kupujący określa sposób dostawy i odbioru zakupionych Produktów, wybierając spośród możliwych opcji udostępnionych przez Sprzedawcę w Formularzu zamówienia. Koszty związane z dostawą i odbiorem Produktów ponosi Kupujący, chyba że zgodnie z wyraźna informacją dostępną w Formularzu zamówienia lub w Sklepie, w określonych okolicznościach Sprzedawca zapewnia pokrycie kosztów dostawy.
6.2. Dostawa Produktów do Kupującego następuje poprzez wydanie Produktów Kupującemu. Wydanie Produktów może zostać dokonane poprzez dostawę Produktów za pomocą przesyłki nadanej przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia lub poprzez przesyłkę nadaną przez Sprzedawcę na adres paczkomatu wskazanego przez Kupującego w Formularzu zamówienia. Za wydanie Produktów uważa się również pozostawienie Produktów do dyspozycji Kupującego w miejscu i czasie uzgodnionym w Umowie. Wydanie Produktów Kupującemu jest równoznaczne z odbiorem Produktów przez Kupującego.
6.3. Sprzedawca zastrzega, iż może ograniczyć możliwość dostawy określonych lub wszystkich Produktów do terytorium Polski lub określonych krajów.
6.4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za Zamówienie z góry, termin dla realizacji dostawy Produktów przez Sprzedawcę biegnie począwszy od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy zapłaty pełnej ceny za zamówione Produkty oraz ewentualnych kosztów dostawy.
6.5. Realizacja dostawy Produktów nastąpi w terminie określonym przy składaniu Zamówienia.
6.6. W przypadku wskazania przez Kupującego osoby upoważnionej do odbioru Produktów w imieniu Kupującego, Sprzedawca lub podmiot działający na jego zlecenie bądź w jego imieniu może wydać Produkty wyłącznie osobie, która została upoważniona przez Kupującego, po uprzedniej weryfikacji jej tożsamości.
6.7. W przypadku niewskazania przez Kupującego osoby upoważnionej do odbioru Produktów, dostawca może wydać Produkty osobie obecnej w miejscu dostawy Produktów, która wyrazi gotowość do odbioru Produktów w imieniu Kupującego. W takim przypadku odbiór Produktów przez ww. osobę obecną pod adresem wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu jako miejsce dostawy uważa się za odbiór Produktów dokonany przez Kupującego, a wydanie Produktów takiej osobie uważa się za należyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę. W powyższych przypadkach na Kupującym spoczywa ryzyko odbioru Produktów przez osoby nieuprawnione.
6.8. Kupujący, osoba upoważniona lub inna osoba zgodnie z pkt 6.7 Regulaminu, poświadcza odbiór Produktów na zasadach przewidzianych w przepisach prawa oraz stosownych regulaminach firm przewozowych.
6.9. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia niezwłocznego odbioru dostarczonych Produktów oraz zobowiązany jest pokryć koszty i ponosi odpowiedzialność za szkody związane z opóźnieniem w odbiorze lub nieodebraniem Produktów, tj. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania do odbioru zamówionych Produktów.
6.10. Z chwilą wydania Produktów ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego.
6.11. Kupujący albo osoba działająca w imieniu lub na rzecz Kupującego, dokonująca odbioru Produktów, zobowiązana jest dokładnie zbadać prawidłowość i kompletność odbieranych Produktów. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych, szkód transportowych lub innych zastrzeżeń dotyczących dostarczonych Produktów lub sposobu ich dostarczenia, Kupujący lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz Kupującego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez udostępniony na Stronie internetowej formularz kontaktowy.
6.12. Wszelkie zauważone szkody transportowe, tj. uszkodzenie lub ubytek przesyłki albo jej naruszenie dające się z zewnątrz zauważyć, Kupujący lub osoba działająca w imieniu lub na rzecz Kupującego zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić osobie doręczającej (wydającej) Produkty oraz zażądać sporządzenia odpowiedniego protokołu. Protokół opisujący ww. okoliczności powinien być niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez udostępniony na Stronie internetowej formularz kontaktowy.
6.13. W przypadku stwierdzenia występowania braków ilościowych, wad fizycznych lub szkód transportowych, Kupujący albo osoba działająca w imieniu lub na rzecz Kupującego zobowiązana jest do niezwłocznego utrwalenia wszelkich istotnych informacji dotyczących występujących wad i szkód (opisy, szkice, zdjęcia) ze szczególnym uwzględnieniem danych liczbowych.

7. ROZLICZENIE
7.1. Co do zasady, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu wykonania Transakcji przed dostawą Produktów (płatność z góry), a realizacja Transakcji uzależniona jest od zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
7.2. O ile Sprzedawca dopuszcza taką możliwość, Kupujący może również wskazać przy składaniu Zamówienia, iż cena i koszty dostawy zostaną opłacone przy odbiorze Produktów (płatność za pobraniem).
7.3. Jeżeli Strony uzgodnią sposób zapłaty za Produkty w odmienny sposób niż w pkt. 7.1 i 7.2 powyżej, tj. po wydaniu Produktów Kupującemu, Sprzedawca zastrzega prawo własności dostarczonych przez Sprzedawcę Produktów w rozumieniu art. 589 i 590 Kodeksu cywilnego – przeniesienie własności Produktów na Kupującego następuje pod warunkiem i z chwilą zapłaty przez Kupującego ceny za dostarczone Produkty. Do czasu zapłaty ceny, Kupujący nie może rozporządzać Produktami, a w przypadku interwencji osób trzecich w stosunku do Produktów, co do których istnieje zastrzeżenie własności, Kupujący ma obowiązek poinformować o prawie własności Sprzedawcy i niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.
7.4. Szczegółowe informacje o metodach płatności dostępne są pod adresem: www.esklep.magdaroslinna.pl oraz podczas składania Zamówienia.

8. REKLAMACJE, RĘKOJMIA, GWARANCJA
8.1. W przypadku ujawnienia wad Produktów, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji listem poleconym, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres esklep@magdaroslinna.pl, zawierającym wszelkie materiały utrwalające istotne informacje dotyczące występujących wad (opisy, szkice, zdjęcia). Zgłoszenie reklamacyjne powinno nadto zawierać treść żądania.
8.2. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, na piśmie na adres Kupującego wskazany przy rejestracji bądź składaniu Zamówienia jako adres Kupującego do doręczeń lub na adres, z którego nadano reklamację. W przypadku nieudzielenia Konsumentom odpowiedzi w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że reklamacja została uznana.
8.3. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest: (1) umożliwić zbadanie wadliwych Produktów przedstawicielom Sprzedawcy, jak również zapewnić możliwość zapoznania się z dokumentacją fotograficzną lub audiowizualną, jeżeli taka dokumentacja została sporządzona; (2) udzielić zgodnie z prawdą wszelkich informacji dotyczących sposobu i okoliczności przechowywania reklamowanych Produktów; oraz (3) przesłać reklamowane Produkty lub ich próbki Sprzedawcy (na koszt Sprzedawcy).
8.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
8.5. Kupujący nabywający Produkty w celu związanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą Kupującego, w tym także osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Kupujący niebędący Konsumentem), ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnienia Kupującego do żądania dostarczenia Produktów wolnego od wad. W takim przypadku Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Produkty wadliwe na wolne od wad. Sprzedawca może również odstąpić od Umowy zwracając Kupującemu niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za Produkty dotknięte wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Kupującym niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Kupujący zapłacił Sprzedawcy za nabycie danych Produktów.
8.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Produktów Kupującemu i z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. w sytuacji, kiedy Kupujący nie przechowywał produktów w odpowiedniej temperaturze).

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD TRANSAKCJI
9.1. Kupującemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Transakcji wynikające z przepisów Ustawy o prawach konsumenta z uwagi na fakt, że Produkty sprzedawane w Sklepie są produktami żywnościowymi (spożywczymi) ulegającymi ze swej natury szybkiemu zepsuciu / mającymi krótki termin przydatności do spożycia, a ponadto dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu) (wyłączenie prawa do odstąpienia Konsumenta od Transakcji zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 Ustawy o prawach konsumenta).

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z informacjami dotyczącymi Produktów oraz ściśle stosować się do zawartych w nich wskazań w szczególności odnośnie warunków przechowywania Produktów.
10.2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Transakcji przez Stronę z uwagi na skutki Siły wyższej nie będzie uznawane za naruszenie zobowiązań Strony. O ile to możliwe w danych okolicznościach, Strona dotknięta skutkami Siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu Siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania.
10.3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej terminy dla realizacji zobowiązań wynikających z Transakcji, dla których Siła wyższa stanowi przeszkodę, ulegają stosownemu przedłużeniu o czas występowania Siły wyższej oraz czas usunięcia jej skutków umożliwiający wznowienie wykonywania Transakcji.
10.4. W przypadku, gdy stan Siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni uniemożliwiając wykonywanie Transakcji, każda ze Stron może odstąpić od Transakcji. W takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań, a Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia przy uwzględnieniu stanu realizacji Transakcji.
10.5. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również innych krajów wskazanych w Sklepie. Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń i nie gwarantuje, że Umowa lub Transakcja jest zgodna z prawem jakichkolwiek państw trzecich. Kupujący pochodzący lub przebywający w państwach trzecich, którzy decydują się korzystać ze Sklepu internetowego, czynią to z własnej inicjatywy i są wyłącznie odpowiedzialni za zgodność z miejscowymi przepisami w zakresie w jakim mogą mieć one zastosowanie.
10.6. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia przepisów prawa lub szkody spowodowane działaniami Kupującego w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub Sklepu internetowego, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji poufnych lub tajemnic handlowych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
10.7. Kupujący zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dobre imię i reputację Sprzedawcy.

11. NEWSLETTER
11.1. Kupujący może dokonać subskrypcji usługi newslettera. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące Produktów Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas Rejestracji lub w terminie późniejszym w Koncie klienta.
11.2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Kupujący może z niej zrezygnować w każdym czasie.
11.3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w Koncie klienta.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12.1. W celu efektywnego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej Umowy i Transakcji, Sprzedawca jest uprawniony do zbierania oraz przetwarzania danych osobowych należących do Kupujących w zakresie koniecznym dla realizacji Umowy i Transakcji oraz weryfikacji sposobu korzystania przez Kupujących ze Strony internetowej i Sklepu internetowego. Zbierane dane osobowe mogą być także przetwarzane automatycznie, za pomocą plików cookies, tagów lub innych metod przetwarzania i weryfikacji danych.
12.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) (dalej jako „RODO”), Ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych”), Polityką Prywatności (dostępną pod adresem: www.esklep.magdaroslinna.pl) oraz innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danych okolicznościach.

13. WSPARCIE TECHNICZNE
13.1. Sprzedawca zapewnia wsparcie techniczne w związku z operacyjnymi i technicznymi problemami dotyczącymi Sklepu internetowego, Strony internetowej i Bloga internetowego w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
13.2. Wsparcie, o którym mowa powyżej jest udzielane poprzez odpowiedzi na pytania przekazane Sprzedawcy za pomocą zgłoszenia z Konta klienta lub w wiadomości e-mail.

14. OGRANICZONA LICENCJA KUPUJĄCEGO
14.1. Strona internetowa oraz Sklep internetowy i wszystkie ich elementy należą do Sprzedawcy i jej licencjodawców. Sprzedawca i jego licencjodawcy pozostają właścicielami Strony internetowej i Sklepu internetowego, gdy Kupujący uzyskuje do nich dostęp i z nich korzysta.
14.2. W ramach oraz w celu wykonania Umowy, Sprzedawca udziela Kupującemu na czas trwania Umowy niewyłącznej, ograniczonej, nieprzenaszalnej Licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej Sprzedawcy w ramach Strony internetowej i Sklepu internetowego za pośrednictwem Konta klienta.
14.3. Z wyjątkiem przypadków uzyskania wyraźnego i osobnego upoważnienia od Sprzedawcy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), nie można: (1) zmieniać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub próbować pozyskiwać dowolnego kodu źródłowego ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego (w zakresie niedozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa), (2) dokonywać trwałego lub czasowego zwielokrotnienia elementów Strony internetowej i Sklepu internetowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w zakresie niedozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa), (3) modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub tworzyć utwory pochodne lub oparte na dowolnym elemencie Strony internetowej lub Sklepu internetowego. Ponadto nie można korzystać ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego w celach niezgodnych z prawem, uzyskiwać dostępu do całości lub części Strony internetowej lub Sklepu internetowego w celu zbudowania usługi konkurencyjnej w stosunku do Strony internetowej lub Sklepu internetowego lub podejmować próby uzyskania lub pomagać stronom trzecim w uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej lub Sklepu internetowego.

15. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO
15.1. Z zastrzeżeniem pkt 8 Regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Strony internetowej i Sklepu internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Sprzedawcy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: esklep@magdaroslinna.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
15.2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. za pomocą wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
15.3. Skorzystanie przez Kupującego z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

16. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW UMOWNYCH
16.1. Strona nie jest uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem jednak, że uprzednia pisemna zgoda Kupującego nie jest wymagana w stosunku do Sprzedawcy w przypadku rozporządzenia zasadniczo wszystkimi lub znaczną częścią aktywów Sprzedawcy, w szczególności zbycia przedsiębiorstwa Sprzedawcy (albo jego zorganizowanej części), fuzji, konsolidacji, reorganizacji lub innej podobnej transakcji prawa polskiego lub obcego. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci z zastrzeżeniem, iż Sprzedawca dochowa należytej staranności w celu zapewnienia należytego wykonywania (kontynuowania wykonywania) zobowiązań Sprzedawcy wynikających z zawartych umów, na co Kupujący wyraża zgodę na podstawie niniejszego postanowienia poprzez i z chwilą zawarcia Umowy.
16.2. Powyższe postanowienia dotyczące możliwości przeniesienia praw i obowiązków z Umowy bez zgody Kupujących należy interpretować w sposób, który nadaje im znaczenie zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi w szczególności ochrony praw i interesów konsumentów, przy uwzględnieniu uzasadnionych przyczyn – słusznych interesów Sprzedawcy uzasadniających takie przeniesienie oraz dochowania należytej staranności dla ochrony interesów Kupujących, którzy nie powinni doznać uszczerbku w związku z przeniesieniem praw i obowiązków

17. CAŁOŚĆ UMOWY
17.1. Umowa zawiera całość ustaleń Stron odnoszących się do przedmiotu Umowy oraz zastępuje i wyłącza w całości uprzednie umowy, porozumienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy Stronami, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące przedmiotu Umowy.

18. FORMA, ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ
18.1. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy (w tym Regulaminu) zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne, niewykonalne lub wadliwe w inny sposób:
18.1.1. przyjmuje się, że będzie rozumiane, w zakresie, w jakim to możliwe, jako sformułowane i ograniczone w taki sposób, aby mogło zostać uznane za ważne i skuteczne lub też zostanie zastąpione w ramach Umowy przez ważne i niewadliwe postanowienia, których treść i skutki prawne powinny być możliwie podobne w odniesieniu do ich skutków w stosunku do zastępowanych postanowień, a Strony Umowy zgadzają się podjąć wszelkie uzasadnione starania, aby osiągnąć cel tego postanowienia przez takie nowe ważne i wykonalne postanowienia;
18.1.2. w przypadku, gdy powyższe nie będzie możliwe, wszystkie pozostałe warunki i zobowiązania zawarte w Umowie (w tym w Regulaminie) pozostaną w pełni w mocy, poza zakresem, w jakim są one zależne od siebie nawzajem lub sobie nawzajem podporządkowane, tj. Umowa pozostaje w pełni w mocy co do pozostałych postanowień i będzie wykładana w każdym przypadku tak, jak gdyby takie nieważne, niewykonalne, nieskuteczne lub wadliwe postanowienie zostało pominięte.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19.1. Strony zobowiązane są: (1) współpracować przy realizacji postanowień Umowy i Transakcji w dobrej wierze, w duchu wzajemnej lojalności oraz z poszanowaniem uzasadnionych wzajemnych interesów; (2) do aktywnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy i Transakcji, w tym wzajemnego przekazywania informacji mających znaczenie dla należytego wykonania zobowiązań umownych Stron.
19.2. Umowa służy wyłącznie interesowi jej Stron oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy. Nic, co ustalono w Umowie wyraźnie lub w sposób dorozumiany, nie nadaje ani nie będzie interpretowane jako nadające innemu podmiotowi poza Stronami, jakichkolwiek uprawnień z niej wynikających.
19.3. Strony zobowiązane są do prowadzenia komunikacji, składania oświadczeń woli i wiedzy, za pośrednictwem adresów do doręczeń, adresów poczty elektronicznej, a także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta klienta oraz formularzy, wskazanych w treści niniejszego Regulaminu, jak również przy zakładaniu Konta klienta lub przy składaniu Zamówienia.
19.4. W odniesieniu do danych adresowych Stron (w szczególności adresu poczty elektronicznej oraz adresu fizycznego dla przekazywania tradycyjnej korespondencji), Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
19.5. Strony zobowiązane są do niezwłocznego zawiadamiania o przeszkodach mających negatywny wpływ na realizację umowy oraz o zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
19.6. Kupujący Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
19.7. Konsument uprawniony jest do skorzystania, pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr, z instrumentów rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
19.8. Umowa i Transakcje oraz wszelkie stosunki prawne i spory z niej wynikające lub z nią związane, w tym dotyczące zawarcia Umowy i Transakcji, ich ważności i skuteczności lub interpretacji poszczególnych postanowień Umowy i Transakcji podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej bez odwoływania się do jakichkolwiek norm kolizyjnych oraz norm prawa obcego.
19.9. Spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem (lub osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Transakcje bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Transakcji wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny Rzeczpospolitej Polskiej właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
19.10. Wszelkie czynności i działania wykonywane przez Strony na postawie Umowy uważa się za wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie od miejsca faktycznego pobytu Kupującego w chwili korzystania ze Sklepu internetowego.
19.11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 roku.