Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności („Polityka Prywatności”, „Polityka”), która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony internetowej i Sklepu internetowego.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób zainteresowanych nabyciem Produktów oferowanych w ramach Sklepu internetowego, odwiedzających Sklep internetowy lub Stronę internetową („Kupujący”). Niniejsza Polityka odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych przez Magda Plant-Based Sp. z o. o. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do jakichkolwiek witryn lub usług należących lub obsługiwanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą znajdować się na Stronie internetowej. Magda Plant-Based Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści lub standardy i polityki prywatności obowiązujące w ramach wszelkich witryn lub usług należących lub obsługiwanych przez podmioty trzecie, do których odnośniki mogą znajdować się w ramach witryn Magda Plant-Based Sp. z o. o..

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Ty”, „Użytkownik”). Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenia, w tym w szczególności: „dane osobowe”, „osoba, której dane dotyczą”, „przetwarzanie”, „administrator danych”, „przetwarzający” oraz „organ nadzorczy” mają znaczenie nadane im w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Operatorem Strony internetowej lub Sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych jest Magda Plant-Based Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szaflarach, ul. Zakopiańska 35A, 34-424 Szaflary, NIP: 7352870212, REGON: 366717496, BDO: 000012038, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000665193, z kapitałem zakładowym w wysokości 106.000,00 PLN (sto sześć tysięcy złotych) („Magda Plant-Based”).

adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 35A, 34-424 Szaflary

e-mail: esklep@magdaroslinna.pl


ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

ODWIEDZAJĄCY WITRYNY JOGURTÓW MAGDA

Wszyscy odwiedzający („goście”) mogą bez rejestracji korzystać z podstawowych funkcji Witryn, dostępnych pod adresami: Strony internetowa: www.magdaroslinna.pl, Sklep internetowy: www.esklep.magdaroslinna.pl („Witryny”). Nasze witryny mogą używać cookies oraz innych podobnych technologii („cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasze witryny lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszych stron i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę internetową. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji, umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam. Dokładny opis celu oraz sposobu zbierania przez nas cookies znajdziesz pod adresem www.esklep.magdaroslinna.pl który zawiera naszą Politykę Cookies, określającą również m.in.: jakie kategorie danych osobowych, jak i w jakim celu przetwarzamy w ramach Witryn oraz jakie posiadasz prawa w związku z używaniem przez nas cookies i innych podobnych technologii.

UŻYTKOWNICY

Dostęp do niektórych funkcjonalności Witryn dla Użytkowników wymaga Rejestracji Konta klienta (pozwalającego na korzystanie z usług oferowanych w ramach Witryn) („Konto klienta”). Twoje Konto klienta umożliwi uwierzytelnienie w ramach Witryn i korzystanie z jej funkcjonalności. Podczas rejestracji możemy wymagać podania określonych danych osobowych koniecznych do uwierzytelnienia, tak aby móc zidentyfikować Cię jako osobę mogącą uzyskać dostęp do Witryn i jej funkcjonalności, jak również danych niezbędnych do komunikacji z Tobą.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w następujących celach:

– do zawarcia Transakcji z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu internetowego i wykonania Transakcji, której stroną jest Użytkownik;

– świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych Witryn oraz zapewnieniem dostępu do funkcjonalności;

– w związku z prowadzeniem profili i fanpage’a w mediach społecznościowych, przesyłaniem newsletter’a, informowaniem o naszej ofercie i oferowanych promocjach, jak również do przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz tradycyjnej korespondencji;

– do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Magda Plant-Based, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i księgowych, a także dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;

– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Magda Plant-Based, tj. utrzymywania relacji z Użytkownikiem, monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Witryn, poprawy doświadczeń Użytkowników, poprawy wydajności i jakości oraz rozwoju Witryn, zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Dane w ramach poszczególnych usług zbierane są i przetwarzane w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego, który możesz znaleźć na naszej stronie internetowej: www.esklep.magdaroslinna.pl.

Ponadto Magda Plant-Based może przetwarzać Twoje dalsze dane osobowe dobrowolnie ujawnione przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryn.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

– imię (imiona) i nazwisko,

– adres korespondencyjny,

– data urodzenia,

– tytuł naukowy, honorowy, wojskowy lub inny oraz stopień naukowy,

– numer NIP i REGON,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– inne dane kontaktowe,

– nazwa i adres jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki,

– numer rachunku bankowego.


Możemy żądać również podania innych danych osobowych niż wskazane powyżej, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej z nami umowy albo zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie – w zależności od okoliczności – może uniemożliwić Rejestrację Konta klienta lub korzystanie z funkcjonalności Witryn.

JAKA JEST PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z Rejestracją Konta klienta, zawarciem Umowy, korzystaniem z funkcjonalności Witryn oraz zawarcia i wykonania Transakcji dotyczącej sprzedaży i dostawy Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4) tj. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub Transakcji, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy lub Transakcji.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Magda Plant-Based (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący w szczególności ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z informowaniem o naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają zgody na przesyłanie informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe w związku z informowaniem o naszej działalności w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Od czasu do czasu możemy poprosić o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych w celach, które mogą być niezwiązane bezpośrednio z korzystaniem przez Ciebie z Witryn.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie obowiązywania Umowy zawartej przez Magda Plant-Based z Użytkownikiem oraz korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Witryn, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych Transakcji (co do zasady przez okres sześciu lat od końca roku, w którym Transakcja została wykonana lub wygasła z innych przyczyn). Po upływie powyższych okresów dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń lub gdy dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda.
Niezależnie od powyższego, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy niezwłocznie przetwarzania danych w przypadku wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie będzie możliwe lub konieczne w świetle prawa w oparciu o inną podstawę niż zgoda. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z Magda Plant-Based lub ustawienia na Koncie klienta.

PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)

Dane osobowe mogą być przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, przesyłania komunikatów, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska)̨.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Usługodawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom usług technicznych, np. usług hostingowych, płatniczych i mailingowych, dla zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych.

Korzystamy w szczególności z następujących usług: hosting (home.pl), oprogramowanie Sklepu internetowego (wordpress), zarządzanie relacjami z Użytkownikami (m.in. oprogramowanie do czatowania na żywo), usługi płatnicze (Przelewy24), usługi analityczne (Google Analitycs), usługi mailingowe (home.pl), usługi fakturowania, bazy danych, usługi poczty elektronicznej; Ponadto współpracujemy z dostawcami innych usług wspierających Witryny, w tym w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta, satysfakcji i bezpieczeństwa Użytkowników.
Możemy również udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas: usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane, przejęcia i restrukturyzacje

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów (w szczególności do podmiotu przejmującego i następcy prawnego). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w przypadku restrukturyzacji, upadłości lub ustanowienia zarządu przymusowego.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy również przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę (i) aktualny stan wiedzy, (ii) koszty wdrożenia, (iii) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz (iv) ryzyko dla Ciebie.

JAKIE POSIADASZ PRAWA?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),

– prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: esklep@magdaroslinna.pl.

Pamiętaj także, że możesz skorzystać z niektórych praw (np. możesz przejrzeć i zaktualizować swoje dane osobowe) logując się na Konto klienta w Witrynach.

PRAWO ZGŁOSZENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem, orzecznictwem lub wytycznymi wydanymi przez właściwe organy lub sądy, będziemy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli zmiany te będą istotne – będą wpływać na Twoje prawa i obowiązki – powiadomimy Cię o nich z odpowiednim wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie. Zmiany Polityki Prywatności zostaną udostępnione na Witrynach.

WŁAŚCIWE PRAWO

Przetwarzanie danych osobowych przez Magda Plant-Based podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.